SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

SZABLONY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Urząd Stanu Cywilnego

1. Podanie o wydanie odpisów: aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu
2. Podanie o sprostowanie treści aktu
3. Podanie o wydanie zaświadczenia o pobycie stałym
4. Wniosek o wymeldowanie
5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Ewidencja Działalności Gospodarczej

1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z instrukcją wypełnienia
2. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami). Dotyczy przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświata

1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (opis procedury)
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego prcownika - pomoc de mininmis
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadcznie o nie otrzymaniu innej pomocy
6. Oświadcznie o nie otrzymaniu pomocy DE MINIMIS
7. Zawiadomienie o zawarciu umowy
8. Karta zgłoszenia dziecka do przedzkola
9. Oświadczenie o ochronie danych osobowych
10. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
11. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
12. Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły w roku szkolnym 2019/2020.
13. Wniosek o powierzenie zadania transportu i opieki w czasie przewozu nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Podatki

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (Informacje o gruntach, Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacje o lasach oraz Deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków ( rolnego, leśnego i od nieruchomości), z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie ma konieczności wymieniać złożonych już wcześniej przez podatników formularzy. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

FORMULARZE PODATKOWE

    Wójt Gminy Latowicz informuje, że producent rolny, który chce odzyskać w 2021 roku zwrot akcyzy na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego- ustawa z dnia 10.03.2006r. - o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. 2019r. poz. 2188).
  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
  • należy złożyć dokument ( Zaświadczenie ) z AR i MR stwierdzający liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok poprzedni 2020.
    W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00z ł. za 1 litr oleju napędowego. Limit zwrotu podatku w 2021 roku wynosi:
  • kwotę 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • oraz 30,00zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata producentom zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie: - do 30 kwietnia 2021 r., gotówką w kasie urzędu gmin, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podatki

1. Dokumenty o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uchwały Rady Gminy Latowicz obowiązujące w 2021 r.

1. Uchwała transportowa
2. Uchwała stawki budowlane
3. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020r.
4. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Kanalizacja i Wodociągi

1. Wniosek o wydanie warunków technicznego podłączenia nieruchomości.
2. Zaświadczenie o posiadaniu przyłącza wody zasilanego z wodociągu gminnego.
3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Latowicz.
4. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
5. Wniosek o zmianę danych w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
6. Wzór umowy na dostarczanie wody na terenie gminy Latowicz.

Ochrona środowiska

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Obowiązek informacyjny RODO

Zagospodarowanie przestrzenne

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Wniosek o przeniesienie warunkow zabudowy
4. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz - mapka
2a. Tekst studium
2b. Materiały informacyjne studium
2c. Uwarunkowania Rozwoju Przestrzennego studium
3. Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego

Honorowy Patronat Wójta Gminy Latowicz

1. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem przez Wójta Gminy Latowicz
2. Zarządzenie Wójta

Pozostałe

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
2. Wykaz drzew zgłoszonych do usunięcia:
3. Wniosek lokalizacja zjazdu