SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zgłoszenie urodzenia dziecka:Wymagane dokumenty:
 • karta urodzenia – dostarczana przez zakład opieki zdrowotnej
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej urodzenie
Miejsce złożenia dokumentów: USC miejsca urodzenia dziecka

Termin realizacji: Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie

Opłaty: zgłoszenie urodzenia dziecka jest wolne od opłaty skarbowej

  Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
 • Art.62 i art.88 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.)
  Inne informacje:
  Termin zgłoszenia urodzenia:
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od daty jego urodzenia
 • Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni
  Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
 • jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa - matka lub ojciec dziecka,
 • jeśli matka jest panną, wdową lub rozwiedziona - matka dziecka,
 • jeśli ojciec dziecka będzie uznawał ojcostwo wówczas wymagana jest obecność matki i ojca dziecka,
 • zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika (pełnomocnictwo nie może dotyczyć uznania ojcostwa).

Zawieranie małżeństwZawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
Wymagane dokumenty:
 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 2. Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Termin realizacji: Akt małżeństwa sporządzany jest niezwłocznie.

  Opłaty:
 1. sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 2. jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem USC należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą - 1000 zł
  Podstawa prawna
 • art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (.Dz. U. z dnia 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.),
 • art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U .z 2014r., poz.1741 ze zm.)
  Inne informacje:
  Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia:
 • Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
 • Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu osobistego zapewnienia (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)
 • Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą podpisania zapewnienia.
  1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
  2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
  3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takie j osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa
  4. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
  5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Zaświadczenie do ślubu konkordatowego – USC/05

Wymagane dokumenty:
 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 2. Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 4. Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Latowiczu wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.
Termin realizacji:niezwłocznie, zaświadczenie jest ważne 6 miesiące od daty wydania

  Opłaty:
 1. sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
  Podstawa prawna
 • art.1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2012r., poz.788 ze zm.), ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
 • art. 10 konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r (Dz. U. 1998 Nr 51 poz. 318)
  Inne informacje:
 • Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany przez nupturientów kierownik urzędu stanu cywilnego
 • opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa należy wnieść na konto tego urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa
 • W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

Sporządzenia aktu zgonu

Wymagane dokumenty:
 1. karta zgonu wydana przez lekarza
 2. dowód osobisty osoby zmarłej
 3. paszport osoby zmarłej
Miejsce złożenia dokumentów: USC właściwy, ze względu na miejsce w którym nastąpił zgona

Termin realizacji:Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

  Opłaty:
 1. wolne od opłaty skarbowej
  Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
  Inne informacje:
   Termin zgłoszenia zgonu:
  1. Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na ternie gminy Latowicz należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu.
  2. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin

  Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
 • pozostały małżonek(ka);
 • krewni zstępni;
 • krewni wstępni;
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie aktów stanu cywilnego.
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie , jeżeli osoba ta pozostawała uprzednio w związku małżeńskim
 4. Jeśli odpis aktu podlega opłacie skarbowej - należy załączyć do wniosku oryginał opłaty skarbowej
  Opłaty:
 • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł
 • wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł
 • wydanie odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 21 listopada 2012, poz.1282 ze zm.)
  Jeżeli czynność podlega opłacie skarbowej należy ją wnieść:
 1. w kasie Urzędu Gminy w Latowiczu lub
 2. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Latowicz:
  Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim oddział w Latowiczu

  81 9226 0005 0040 0552 2000 0010

  Oryginał dowodu wpłaty należy dostarczyć do USC wraz z wnioskiem.
Termin i sposób realizacji:Niezwłocznie

  Inne informacje:
 • Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Dane statystyczne w roku:


2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016, 2018, 2019