SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Wójt Gminy Latowicz z siedzibą przy ul. Rynek 6 w Latowiczu. Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 ze zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2017r., poz. 1257 ze zm.) oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania zaświadczenia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe zawarte we wniosku nie będą udostępniane odbiorcom.

Wydanie dowodu osobistego

  Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)
  Wymagane dokumenty
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego /pobierz druk/
 • posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 • aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.
 • złożenie wniosku w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga złożenia orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia;
 • złożenia fotografii w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny wymaga złożenia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce składania dokumentów
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • W Urzędzie Gminy Latowicz pok nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
 • wszelkich informacji dotyczących wydania dowodów osobistych udziela pracownik Urzędu Gminy Latowicz pod numerami telefonów:

  (25) 752 10 90 w 26
  Odbiór dowodu osobistego
 • dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek
  Opłaty
 • Bezpłatnie
  Termin załatwienia sprawy:
 • Do 30 dni
  Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu lub o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Latowicz w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Dane statystyczne w roku:


2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020