SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

RODZINA 500+
19-07-2018

Informacja dotycząca programu 500+

 1. Wnioski o świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się dnia 01 października 2018 r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. (druk SW-1) POBIERZ WNIOSEK
 2. Wnioski o świadczenie wychowawcze, które zostaną złożone na ww. okres do dnia 31 sierpnia 2018 r. będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 października 2018 r.
 3. Wnioski o świadczenie wychowawcze, które zostaną złożone na ww. okres od dnia 01 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 30 listopada 2018 r.
 4. Wnioski o świadczenie wychowawcze, które zostaną złożone na ww. okres od dnia 01 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 grudnia 2018 r.
 5. Druki wniosków o świadczenie wychowawcze oraz załączników (oświadczeń) można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Latowicz.
 6. Osoby składające wniosek na pierwsze dziecko składają dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowym (za 2017 r.) (druk ZSW-01) POBIERZ WNIOSEK
  • zaświadczenie lub nakaz płatniczy oraz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe za 2017 r.) (druk ZSW-03) POBIERZ WNIOSEK
  • w przypadku osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - oświadczenie o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym 2017 r. (druk ZSW-04) POBIERZ WNIOSEK
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty
  • dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
  • w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dokumenty określające wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był uzyskiwany
  • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dokumenty określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
  • w przypadku ustalania dochodu z działalności (gospodarczej) podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku za rok 2017 r.
  • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka
  • akt zgonu małżonka
  • inne dokumenty indywidualne dla danej rodziny


31-07-2017

Informacja dotycząca programu 500+

 1. Wnioski o świadczenie wychowawcze ( tzw. 500+) na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się dnia 01 października 2017 r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. POBIERZ WNIOSEK
 2. Wnioski o świadczenie wychowawcze, które zostaną złożone na ww. okres do dnia 31 sierpnia 2017 r. będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 października 2017 r.
 3. Wnioski o świadczenie wychowawcze, które zostaną złożone na ww. okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 30 listopada 2017 r.
 4. Wnioski o świadczenie wychowawcze, które zostaną złożone na ww. okres od dnia 01 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 grudnia 2017 r.
 5. Druki wniosków o świadczenie wychowawcze oraz załączników (oświadczeń) można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Latowicz.
 6. Osoby składające wniosek na pierwsze dziecko składają dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowym (za 2016 r.) POBIERZ WNIOSEK
  • zaświadczenie lub nakaz płatniczy oraz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe za 2016 r.) POBIERZ WNIOSEK
  • w przypadku osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS - oświadczenie o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym 2016 r. POBIERZ WNIOSEK
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty
  • dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
  • w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (w 2016 r.) dokumenty określające wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był uzyskiwany
  • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2017 r.) dokumenty określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
  • w przypadku ustalania dochodu z działalności (gospodarczej) podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku za rok 2016r.
  • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka
  • akt zgonu małżonka
  • inne dokumenty indywidualne dla danej rodziny

Druki wniosków o świadczenie wychowawcze ( tzw. 500+) na obecny okres świadczeniowy trwający do dnia 30 września 2017 r.

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego POBIERZ WNIOSEK
 2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) POBIERZ WNIOSEK
 3. oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczegoPOBIERZ WNIOSEK
 4. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego POBIERZ WNIOSEK
 5. oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (druk ZSW-04)pobierz dokument POBIERZ WNIOSEK

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.