SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

AZBEST
11-01-2021

Wnioski na odbiór odpadów azbestowych

Termin naboru wydłużony do 12.03.2021r.

Termin naboru wydłużony do 01.03.2021r.

Wójt Gminy Latowicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2021r., odbioru bądź demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, rolnicy posiadający na terenie gminy Latowicz budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest, którzy są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Latowicz.

Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty odbioru lub demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych w postaci płyt falistych oraz płaskich.

Na podstawie złożonych wniosków Gmina Latowicz wystąpi z wnioskiem o udzielenie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z dofinansowania mogą korzystać mogą osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Latowicz.

Dofinansowanie nie obejmuje osób, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, i występują z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów.

Urząd Gminy Latowicz może odmówić uwzględnienia wniosku w całości w przypadku znacznych ilości zgłaszanego do odbioru lub demontażu azbestu. Zgłaszane ilości mogą być porównywane z inwentaryzacją azbestu dostępną w Bazie Azbestowej.

Urząd Gminy Latowicz może odmówić odbioru azbestu w ilości stanowiącej nadwyżkę ponad ilość zadeklarowaną we wniosku o dofinansowanie.

Urząd Gminy Latowicz może odmówić uwzględnienia wniosku bądź realizacji zadania na posesji w przypadku, kiedy wnioskowane do usunięcia wyroby azbestowe stanowią odpad zmieszany z np. tworzywami sztucznymi, ziemią itp.

Wniosek należy złożyć w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Latowiczu, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, w godz. pracy urzędu. Nabór trwa do 12 lutego 2021 r. Termin naboru wniosków od mieszkańców może zostać wydłużony lub skrócony ze względu na harmonogram naboru wniosków ogłoszony przez WFOŚiGW. Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do momentu, kiedy szacowany koszt zadania obejmującego demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Latowicz w 2021 r. przekroczy kwotę jaka Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

UWAGA!

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zabezpieczeniem więźby dachowej oraz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

UWAGA!