SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

E-USŁUGI

W dniu 16 grudnia 2019r. Zastępca Wójta Gminy Latowicz Pan Arkadiusz Reda wraz z Anną Strzelec – Skarbnikiem Gminy i podpisali w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych umowę na dofinansowanie projektu:

E-usługi dla mieszkańców gminy Latowicz

umowa nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19-00 z dnia 16.12. 2019 r.

Wartość projektu: 768 381,00 PLN

Kwota pozyskanego dofinansowania: 607 226,40 PLN w tym wkład UE 607 226,40 PLN

Wkład własny niefinansowy gminy:0,00 PLN

Projekt jest realizowany w ramach: Priorytetu II. „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektów od: 25 lipiec 2019 r. do 30 czerwiec 2021r.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy.

Celami szczegółowymi (pośrednimi) projektu są:

1. Udostępnienie na możliwie szeroką skalę nowych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom, co wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

2. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, by wdrożone w ramach projektu rozwiązania informatyczne mogły funkcjonować z pełną sprawnością.

Opis projektu:

Wnioskodawcą Projektu „E-usługi dla mieszkańców Gminy Latowicz” jest Gmina Latowicz. Projekt zakłada realizację działań polegających na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Wnioskodawcę – Gminę Latowicz. Lokalizacja projektu będzie mieściła się w siedzibie Urzędu Gminy w Latowiczu, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Latowiczu.

Dzięki realizacji projektu przez Wnioskodawcę zostanie wdrożonych 6 nowych e-usług na 4 poziomie dojrzałości (Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych, Elektroniczna obsługa podatku rolnego, Elektroniczna obsługa podatku leśnego, E-partycypacja społeczna, E-powiadomienia o informacjach kryzysowych). Ww. e-usługi pozwolą na zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez umożliwienie użytkownikowi komunikowania się drogą elektroniczną z urzędem, a aplikacje urzędu elektronicznie mu odpowiadają (możliwość pobrania i odesłania formularza).

Wszystkie e-usługi planowane do wdrożenia w niniejszym projekcie są skierowane do licznej grupy odbiorców jaką stanowią mieszkańcy (liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2018 r. – 5427 osób) Gminy, a także obywatele spoza rejonu Gminy chcący załatwić sprawę w Urzędzie . Z logicznego punktu widzenia, z usług będą również korzystać pracownicy Urzędu oraz GOPS.

Projekt zakłada 4 zadania: 1 Prace przygotowawcze i realizacyjne (III kw. 2019-II kw. 2021), 2 Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług oraz szkolenia (IV kw. 2020-II kw. 2021), 3 Sprzęt komputerowy konieczny do uruchomienia e-usług (III kw. 2020), 4 Promocja (I kw. 2020-II kw. 2021).

Beneficjent: Gmina Latowicz
reprezentowana przez
Pana Bogdana Świątek-Górskiego – Wójta Gminy
Koordynator gminny projektu:
Grzegorz Soćko
Księgowa projektu: Anna Strzelec
Biuro projektu: ul. Rynek 6
05-334 Latowicz, p. 15