SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

CZYSTE POWIETRZE
02-08-2021

Informacja

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (POŚ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (ustawa o wspieraniu termomodernizacji), dokonanej ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (ustawa zmieniająca), informujemy, iż ustawa zmieniająca weszła w życie dnia 13 lipca 2021 r. i z tym dniem w związku z uchyleniem podstawy prawnej do wydania utraciło między innymi moc rozporządzenie:
 • - wydane na podstawie art. 10s POŚ, określające wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór zaświadczenia,

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami POŚ oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji ww. wzory zostaną określone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw klimatu.

Zgodnie z art. 12 ustawa zmieniająca przewidziała okres przejściowy potrzebny do dostosowania się do nowych regulacji wszystkim jej adresatom, nakazując stosowanie przepisów dotychczasowych do wydawania zaświadczeń, jeżeli postępowania w tych sprawach zostały wszczęte albo będą wszczęte przed dniem 1 sierpnia 2021 r.

W okresie przejściowym, pomimo uchylenia przepisów rozporządzenia, możliwe jest jego stosowanie, zgodnie bowiem z ustawową dyspozycją, wobec postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie żądań składanych do dnia 31 lipca 2021 r. i niezakończonych w tym terminie mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, a zatem stosuje się wzory, określone we ww. akcie wykonawczym.

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2021 r. ww. dokumenty wymagane przez POŚ będą sporządzane na podstawie wzorów określonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do wzorów umieszczonych na BIP, obowiązujących od 1 sierpnia https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/22-03-2021

Informacja

Dotycząca wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

Więcej informacji24-02-2021

Czyste Powietrze

baner czyste powietrze

Informujemy, że Gmina Latowicz przystąpiła do Programu Czyste Powietrze i podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących.

W ramach porozumienia powstał w naszym urzędzie punkt informacyjno-konsultacyjny dla zainteresowanych dofinansowaniem mieszkańców.

  W celu złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie WFOŚiGW, a następnie wypełnienie wniosku zgodnie z regulaminem. Niezbędnymi informacjami do uzupełnienia wniosku są m.in:
 • dane współwłaściciela (jeżeli występuje)
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
 • powierzchnia całkowita budynku (m2 )
 • numer księgi wieczystej
 • numer działki
 • numer konta bankowego

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktualne informacje na temat Programu Czyste Powietrze publikowane są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja

Zachęcamy do udziału w programie oraz do konsultacji. Ze strony Urzędu Gminy Latowicz osobą do kontaktu jest Pani Dorota Proczka, tel. 25 752-10-90 wew. 15 od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu.