SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

UPRAWA MAKU I KONOPII
14-10-2021

INFORMACJA

  Zgodnie z zapisami art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.):
 • Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku;
 • Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, a uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa;
  1. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:
  2. umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
  3. zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu;
 • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.


16-07-2021

PLANOWANA POWIERZCHNIA POD UPRAWĘ MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w terminie do dnia 30 września 2021 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy. Wobec powyższego proszę zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do Urzędu Gminy Latowicz w terminie do dnia 24 września 2021 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Latowicz.

  W powyższym zgłoszeniu należy podać:
 • imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
 • miejsce zamieszkania/adres siedziby zgłaszającego,
 • dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
 • wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
 • lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • powierzchnia uprawy w ha.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.