SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • godziny pracy

OŚWIATA W GMINIE LATOWICZ
20-07-2021
Dowóz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2021/2022
  Informuje się, że rodzic/opiekun prawny ubiegający się o zbiorowy dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2020/2021 powinien złożyć wypełniony wniosek załącznik nr 1 wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
 1. kserokopią aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 2. oświadczenie rodzica informujące gdzie dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o podobnej treści trzeba będzie złożyć już w trakcie roku szkolnego 2021/2022.
  W przypadku osób, które indywidualnie chcą dowozić dziecko niepełnosprawne do przedszkola, szkoły lub ośrodka własnym samochodem należy wypełnić załącznik nr 2 oraz załączyć następujące dokumenty:
 1. kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 2. kserokopia dowodu rejestracyjnego auta,
 3. kserokopia ubezpieczenia samochodu,
 4. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami powinny być złożone w Urzędzie Gminy Latowicz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 roku.
 5. oświadczenie rodzica informujące gdzie dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2021 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o podobnej treści trzeba będzie złożyć już w trakcie roku szkolnego 2021/2022.

Wnioski o zapewnienie transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły organizowany przez Gminę i wnioski o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego organizowany przez rodziców lub opiekunów prawnych można pobierać w Urzędzie Gminy Latowicz.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : (25)752 10 90 wew. 11 lub ze strony internetowej www.gmina-latowicz.pl w zakładce oświata.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami powinny być złożone w Urzędzie Gminy Latowicz do dnia 13 sierpnia 2021 roku.

09-02-2021

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz określił:
 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz;
 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I- IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Gmina Latowicz realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.

  Zakupu biletów miesięcznych tak jak w roku ubiegłym, będzie dokonywała szkoła. W związku z tym należy:
 • Od 20 do 25 sierpnia 2020 r. należy zgłosić w sekretariacie szkoły dziecko, na dokonanie zakupu biletu miesięcznego na dowożenie dziecka do szkoły.
 • Bilety będą odbierane do 5 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.


01-07-2020
Dowóz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2020/2021
  Informuje się, że rodzic/opiekun prawny ubiegający się o zbiorowy dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2019/2020 powinien złożyć wypełniony wniosek załącznik nr 1 wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
 1. kserokopią aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 2. oświadczenie rodzica informujące gdzie dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2020/2021 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o podobnej treści trzeba będzie złożyć już w trakcie roku szkolnego 2019/2020.
  W przypadku osób, które indywidualnie chcą dowozić dziecko niepełnosprawne do przedszkola, szkoły lub ośrodka własnym samochodem należy wypełnić załącznik nr 2 oraz załączyć następujące dokumenty:
 1. kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 2. kserokopia dowodu rejestracyjnego auta,
 3. kserokopia ubezpieczenia samochodu,
 4. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami powinny być złożone w Urzędzie Gminy Latowicz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 roku.

Wnioski o zapewnienie transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły organizowanego przez Gminę i wnioski o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego organizowany przez rodziców lub opiekunów prawnych można pobierać w Urzędzie Gminy Latowicz (w punkcie obsługi interesanta).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 752 10 90 wew. 11.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami powinny być złożone w Urzędzie Gminy Latowicz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 roku.

18-03-2020

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz określił:
 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz;
 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


Dowożenie oraz przejazd dzieci i uczniów w roku 2019/2020

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Gmina Latowicz realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.

  Zakupu biletów miesięcznych tak jak w roku ubiegłym, będzie dokonywała szkoła. W związku z tym należy:
 • Od 26 do 30 sierpnia 2019 r. należy zgłosić w sekretariacie szkoły dziecko, na dokonanie zakupu biletu miesięcznego na dowożenie dziecka do szkoły.
 • Bilety będą odbierane do 5 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.


Dowóz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2019/2020
  Informuje się, że rodzic/opiekun prawny ubiegający się o zbiorowy dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2019/2020 powinien złożyć wypełniony wniosek załącznik nr 1 wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
 1. kserokopią aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 2. oświadczenie rodzica informujące gdzie dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2019/2020 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o podobnej treści trzeba będzie złożyć już w trakcie roku szkolnego 2019/2020.
  W przypadku osób, które indywidualnie chcą dowozić dziecko niepełnosprawne do przedszkola, szkoły lub ośrodka własnym samochodem należy wypełnić załącznik nr 2 oraz załączyć następujące dokumenty:
 1. kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 2. kserokopia dowodu rejestracyjnego auta,
 3. kserokopia ubezpieczenia samochodu,
 4. oświadczenie rodzica informujące gdzie dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2019/2020 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o podobnej treści trzeba będzie złożyć już w trakcie roku szkolnego 2019/2020.

Wnioski o zapewnienie transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły organizowany przez Gminę i wnioski o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego organizowany przez rodziców lub opiekunów prawnych można pobierać w Urzędzie Gminy Latowicz u insp. ds. oświaty (pokój nr 7), gdzie można uzyskać też szczegółowe informacje, nr tel. (25)752 10 90 wew. 27 lub ze strony internetowej www.gmina-latowicz.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami powinny być złożone w Urzędzie Gminy Latowicz do dnia 26 lipca 2019 roku.

27-06-2019

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli, którzy zakończyli staż po 31 sierpnia 2018 r.28-01-2019

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz określił:
 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz;
 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


02-02-2018

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz określił:
 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz;
 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


19-07-2017

Dowożenie oraz przejazd dzieci i uczniów w roku 2017/2018

  Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjum zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2017/2018
 • Ogólne informacje
 • Wniosek do pobrania


Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018
  Urząd Gminy Latowicz informuje, że rodzic/opiekun prawny ubiegający się o zbiorowy dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2017/2018 powinien złożyć wypełniony wniosek załącznik nr 1 wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
 1. kserokopią aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 2. oświadczenie rodzica informujące gdzie dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o podobnej treści trzeba będzie złożyć już w trakcie roku szkolnego 2016/2017.
  W przypadku osób, które indywidualnie chcą dowozić dziecko niepełnosprawne do przedszkola, szkoły lub ośrodka własnym samochodem należy wypełnić załącznik nr 2 oraz załączyć następujące dokumenty:
 1. kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 2. kserokopia dowodu osobistego (właściciela bądź współwłaściciela samochodu),
 3. kserokopia dowodu rejestracyjnego auta,
 4. kserokopia ubezpieczenia samochodu,
 5. oświadczenie rodzica informujące gdzie dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2016/2017 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o podobnej treści trzeba będzie złożyć już w trakcie roku szkolnego 2016/2017.

Wnioski o zapewnienie transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły organizowany przez Gminę i wnioski o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego organizowany przez rodziców lub opiekunów prawnych można pobierać w Urzędzie Gminy Latowicz u insp. ds. oświaty (pokój nr 7), gdzie można uzyskać też szczegółowe informacje, nr tel. (25)752 10 65 wew. 27 lub ze strony internetowej www.gmina-latowicz.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami powinny być złożone w Urzędzie Gminy Latowicz do dnia 31 lipca 2017 roku.

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
  Podstawy prawne:
 1. Uchwała Nr XXI/200/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 2. Uchwała Nr XXI/201/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Latowicz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 3. Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Latowicz z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz.
INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REFORMY USTROJU SZKOLNEGO

W dniu 11 stycznia 2017 roku zostały opublikowane dwie ustawy wdrażające od 1 września 2017 roku reformę ustroju szkolnego:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 roku poz. 60

W związku z powyższym informuje się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej.

W konsekwencji powyższego, z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. W roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Gmina Latowicz jest organem prowadzącym dwóch publicznych gimnazjów, które wchodzą w skład zespołów:

 1. Gimnazjum w Latowiczu jest w zespole ze szkołą podstawową i przedszkolem, po włączeniu do ośmioletniej szkoły podstawowej nadal pozostaje zespół, w skład którego będzie wchodziła 8 - letnia szkoła podstawowa i przedszkole.
 2. Gimnazjum w Wielgolesie jest w zespole ze szkołą podstawową, po włączeniu z mocy prawa przekształci się w 8 - letnią szkołę podstawową.

Funkcjonujące publiczne gimnazja z siedzibą w Latowiczu i z siedzibą w Wielgolesie zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a klasy II i III tych gimnazjów zostaną włączone z dniem 1 września 2017 r. do ośmioletnich szkół podstawowych.

Na terenie gminy będą funkcjonowały trzy szkoły podstawowe o pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującej klasy I – VIII) z tym, że jedna ze szkół podstawowych będzie Szkołą Filialną w Dębem Małym Szkoły Podstawowej w Wielgolesie.

  Podstawy prawne:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 )
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U z 2017 r. poz. 60 )
 3. Uchwała Nr XX/194/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Uchwała Nr XXI/199/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przejazd uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych, gimnazjów zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2016/2017

Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Gmina Latowicz realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.

W związku z powyższym zawiadamiam, że w roku szkolnym 2016/2017 zakupu biletów u wybranego przez siebie przewoźnika dokonują rodzice/opiekunowie dziecka/ucznia, a nie jak w latach poprzednich - szkoła.

Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia środkami komunikacji publicznej nastąpi po przedłożeniu, przez rodzica/opiekuna uprawnionego ucznia (zgodnie z w/w odległościami) biletu miesięcznego, najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym był realizowany dowóz ucznia, w kasie Urzędu Gminy Latowicz.

W celu sprawnego przebiegu realizacji przedmiotowego zadania rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Latowicz (kasa) w terminie do 15 września 2016 r., a w szczególnych sytuacjach po tym terminie, wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia (przykładowy druk wniosku w załączeniu).

Wójt Gminy
/-/ Bogdan Świątek - Górski


INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA’’ 2016/2017

Z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

  Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmuje się uczniów :
 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) - w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 we wstępnie ustalonym terminie od 01.09.2016 r. do 07.09.2016 r.

Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół, w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 lub ze strony internetowej www.gmina-latowicz.pl

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r.
Informacja o szkołach


Ogółem na terenie gminy Latowicz w pięciu placówkach dydaktyczno - wychowawczych uczy się 534 uczniów. Na terenie gminy działa jedno gminne przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkół w Latowiczu, obejmujące wychowaniem przedszkolnym ogółem 106 dzieci w 5 oddziałach, w tym 2 oddziały „zerówki”. Poza tym, oddziały przedszkolne tzw. „zerówka” są zorganizowane przy każdej szkole podstawowej tj. w Wielgolesie i Filii w Dębem Małym - 51 dzieci i 2,77 oddziałów.

Placówki oświatowe mają dobrą bazę lokalową. Zespół Szkół w Latowiczu jak również Zespół Szkół w Wielgolesie dysponuje odpowiednio wyposażoną bazą szkolną (widne i przestronne sale dydaktyczne, dobre wyposażenie w pomoce naukowe, pracownie komputerowe, pracownie językowe, świetlice, biblioteki szkolne, stołówki szkolne jak również sale sportowe).

Baza oświatowa składa się z następujących placówek:

1. Zespół Szkół w Latowiczu w skład którego wchodzą:
 • Gminne Przedszkole w Latowiczu,
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
 • Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Dyrektor – Wiesława Kosobudzka

Statystyka
 • Liczba uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego: 330
 • Liczba oddziałów: 16
 • Ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze: 28
 • Ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze: 10
 • Razem etaty: 33,31
www.zslatowicz.republika.pl

2. Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie w skład którego wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa w Wielgolesie;
 • Szkoła Filialna w Dębem Małym Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
 • Gimnazjum w Wielgolesie
Dyrektor – Roma Alicja Piłatkowska

Statystyka
 • Liczba uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego: 361
 • Liczba oddziałów: 20
 • Ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze: 31
 • Ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze: 11
 • Razem etaty: 36,40
www.zswielgolas.pl

Stypendia Wójta Gminy Latowicz za rok szkolny 2016/2017

  Wójt Gminy Latowicz na podstawie uchwały Rady Gminy Latowicz Nr XIII/63/07 z dnia 30 października 2007 r. zmienionej uchwałą Nr XXVII/156/09 z dnia 22 września 2009 roku oraz uchwałą Nr XXXII/237/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Latowicz w roku szkolnym 2016/2017 przyznał 9 stypendiów:

 • 5 za wysokie wyniki w nauce uczniom szkoły podstawowej, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,6 i wzorową ocenę z zachowania,
 • 4 stypendia za wysokie wyniki w nauce uczennicom gimnazjum, które uzyskały średnią ocen co najmniej 5,4 i wzorową ocenę z zachowania.
  STYPENDIA OTRZYMALI:

 1. JULIA CHRÓST - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie,
 2. MARTYNA STĘPIŃSKA - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie,
 3. PIOTR ŚWIĄTEK - uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie,
 4. JAKUB KWIATKOWSKI - uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie,
 5. JULIA ZAWADKA - uczennica klasy III b Gimnazjum w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie,
 6. ANGELIKA WRONOWSKA - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu,
 7. JULIA RADZIO - uczennica klasy III Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu,
 8. AGNIESZKA KRZEWSKA- uczennica klasy III Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu,
 9. MARIA ŚWIĄTEK - uczennica klasy III Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu.

WSZYSTKIM STYPENDYSTOM GRATULUJEMY

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Latowicz w roku szkolnym 2015/2016