SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • godziny pracy

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - O PROJEKCIE

Gmina Latowicz przystąpiła do realizacji Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz" realizowanego na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-14-560/13-00 zawartej w dniu 23.09.2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 55 gospodarstw domowych z terenu Gminy Latowicz zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu) z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt skierowany jest do osób i rodzin z terenu Gminy Latowicz spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, rodzin zastępczych, samotnych rodziców, osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnionych do uzyskania stypendiów socjalnych oraz osób narażonych na ryzyko wykluczenia cyfrowego tj. dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie-wskaźnik ten za rok 2012 wyniósł tj. 1270 /miesiąc/os.

Ze względu na niemożliwość objęcia projektem wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy, Wnioskodawca zamierza przeprowadzenie działań koordynacyjnych, polegających na dostarczeniu 50 laptopów z drukarkami i dostępem do Internetu do 3 szkół z terenu Gminy Latowicz. Działania koordynacyjne są w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży uczącej się, która spełnia kryteria grupy docelowej, a także do pozostałych osób/gospodarstw zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Działania koordynacyjne będą polegały na nieodpłatnym udostępnieniu komputera z dostępem do Internetu.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Gmina Latowicz.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa (100%) z pominięciem wkładu własnego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają szkolenie z podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu oraz komputery z dostępem do Internetu.

Całkowita wartość projektu:623,500 PLN

Wartość dofinansowania:623,500 PLN

Projekt będzie realizowany w latach 23.09.2013-31.12.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
”Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”